Nasycalnia Podkładów S.A.

Kontakt z akcjonariuszami

Aktualne informacje dla akcjonariuszy

12.05.2023

Zarząd Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wlkp. działając na podstawie art.  399 §  1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.  22 §  2 Statutu Spółki, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie  się w dniu 17 czerwca 2023 r., o godz. 900, w Koźminie Wlkp. przy ulicy Towarowej 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wybór przewodniczącego.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał: - podjęcie Uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

7. Sprawozdanie finansowe za rok 2022.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwał:

- Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu

- Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego

- Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej

- Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022

- Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022

- zmiany w Statucie Spółki

1) art. 1 dotychczasowe brzmienie Firma Spółki, zwanej dalej Spółką „Nasycalnia Podkładów S.A.” art. 1 nowe brzmienie § 1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą Nasycalnia Podkładów Spółka Akcyjna § 2. Spółka może używać skrótu firmy: Nasycalnia Podkładów S.A.

2) art. 4 dotychczasowe brzmienie Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Produkcja wyrobów z drewna

2. Produkcja materiałów budowlanych

3. Produkcja wyrobów z cementu, betonu i gipsu

4. Wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i gorącej wody

5. Zagospodarowywanie surowców wtórnych

6. Pozyskiwanie drewna i pokrewne usługi

7. Usługi transportowe

8. Usługi spedycyjne

9. Magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów

10. Wynajem maszyn i sprzętu

11. Usługi kserograficzne

12. Usługi pralnicze

13. Usługi remontowo-budowlane

14. Usługi stolarskie

15. Usługi ślusarskie

16. Handel artykułami przemysłowymi

17. Handel surowcami

18. Działalność eksportowo-importowa art. 4 nowe brzmienie Przeważająca działalność 16.10.Z Produkcja Wyrobów Tartacznych Pozostała działalność 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 36.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

3) art. 9 dotychczasowe brzmienie

§ 1 Akcje spółki można zbyć tylko akcjonariuszowi Spółki za zgodą Zarządu Spółki

§ 2 Ograniczenie określone w  §  1 rozciąga  się na 10 lat od dnia zarejestrowania Spółki we właściwym Sądzie Rejestrowym

§ 3 W przypadku niemożności zbycia akcji dotychczasowemu akcjonariuszowi w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia wystawienia akcji do sprzedaży Zarząd Spółki wyraża zgodę na zbycie akcji innej osobie fizycznej

§ 4 Szczegółowe zasady zbywania i nabywania akcji określi Zarząd Spółki w  „Regulaminie Obrotu Akcjami” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki

art. 9 nowe brzmienie

§ 1. Akcje są zbywalne

§ 2. Zbycie, nabycie, zastawienie lub ustanowienie prawa użytkowania na akcji imiennej może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu spółki wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności

§ 3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w zakupie akcji

§ 4. Zbywca akcji zobowiązany jest zgłosić Zarządowi Spółki zamiar zbycia akcji. Zawiadomienie o  zamiarze zbycia akcji powinno mieć formę pisemną oraz zawierać liczbę akcji imiennych będących przedmiotem zamierzonego zbycia, wskazanie ceny za akcje oraz pozostałe warunki planowanej transakcji, w tym datę transakcji

§ 5. Szczegółowe zasady zbywania i nabywania akcji określi Zarząd Spółki w  „Regulaminie Obrotu Akcjami” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki - w sprawie podziału zysku za rok 2022.

11. Wybory Rady Nadzorczej.

12. Zakończenie obrad.

 

28.01.2021
Z dniem 28.01.2021 w Biurze Maklerskim Santander Bank Polska S.A. zgłoszono rejestr akcjonariuszy celem dematerializacji akcji Spółki Nasycalnia Podkładów S.A. w Koźminie Wielkopolskim. Dematerializacja akcji dokonana została na podstawie nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwaly Nr 9/S.A./2020 z 27.06.2020 walnego zgromadzenia akcjonariuszy o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
Po przyjęciu rejestru akcjonariuszy przez Biuro Maklerskie całość operacji związancyh z obrotem akcjami dokonuje wybrany podmiot z wyłączeniem wypłaty dywidendy.