Nasycalnia Podkładów S.A.

RODO

W jakim celu przesyłamy Państwu Informację?

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO.

Informacja ta ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Co to są dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres korespondencyjny.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Nasycalnia Podkładów S.A. w Koźminie Wielkopolskim (dalej Nasycalnia Podkładów lub administrator), z siedzibą przy ulicy Towarowej 5, 63-720 Koźmin Wielkopolski. Oznacza to, że Nasycalnia Podkładów odpowiada  za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Administrator przetwarza podane przez Państwa przy zawieraniu umowy na sprzedaż oferowanych wyrobów lub usług (dalej umowa) oraz w trakcie jej wykonywania dane osobowe w celu:

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:

Czy przetwarzanie danych jest dobrowolne?

Tak. Podanie danych osobowych dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonywania umowy. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, podanie danych jest dobrowolne i mogą Państwo się mu sprzeciwić, jak wskazano poniżej.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest Nasycalnia Podkładów oraz są lub mogą nimi zostać: spółki zależne Nasycalni Podkładów, podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Państwowa Inspekcja Pracy

W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane?

Nasycalnia Podkładów będzie przechowywała Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora:

odstępstwa od obowiązku realizacji „prawa do bycia zapomnianym” opisuje art. 17 ust. 3 RODO;

jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, administrator zaprzestaje przetwarzania tych danych osobowych, chyba że jest w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

oraz

 

Informacje dodatkowe

 

Kontakt

Nasze dane kontaktowe:

Nasycalnia Podkładów S.A. w Koźminie Wielkopolskim

Towarowa 5, 63-720 Koźmin Wlkp.

e-mail: nasycalnia@nasycalniakozmin.pl